Nhân viên làm việc trên máy gia công để sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu